ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยจากหอจดหมายเหตุต่างประเทศ

ชื่อเรื่อง: Relationship between the "SALAD" Supply Drop Program and Security in Thailand
แหล่งที่มาข้อมูล: KHM
ภาษาที่ใช้: ENG
สำนักพิมพ์: the U.S. National Archives and Records Administration

ดูเพิ่มเติม
ชื่อเรื่อง: Memorandum to Secretary J.P.S. 170
แหล่งที่มาข้อมูล: KHM
ภาษาที่ใช้: ENG
สำนักพิมพ์: the U.S. National Achrives and Records Administration

ดูเพิ่มเติม