ติดต่อสอบถาม

กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จปร.

ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี  อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001

โทรศัพท์ 037393010 ต่อ 62700, 62705 และ 62706

              

Department of History, Academic Division

Chulachomklao Royal Military Academy (CRMA)

Tel    037393010 ext.  62700, 62705 & 62706

URL   http://www.crma.ac.th/

Email    Histdept54@hotmail.com


เข้าชม 762