สรุปผลโครงการต่างๆ

สรุปผลโครงการ

1.สรุปผลโครงการสัมมนา ปี 2561

2.สรุปผลโครงการส่งเสริมจริยธรรมและสร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง.

3.สรุปผลโครงการฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

4.สรุปผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการความรู้ให้กับบุคลากรสำนักงาน ปปง.

5.สรุปผลโครงการฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาทักษะการดำเนินคดีในชั้นศาลให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผู้แต่ง :

ปีที่แต่ง : 2561


เข้าชม 142