สรุปผลโครงการต่างๆ

สรุปผลโครงการ

6.สรุปผลโครงการสัมมนา เรื่อง การดำเนินคดีมูลฐานควบคู่กับคดีอาญาฟอกเงินและแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในเชิงบูรณาการ

7.สรุปสาระสำคัญ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในกระบวนการปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่1

8.สรุปผลโครงการสัมมนา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1)

9.สรุปผลโครงการสัมมนา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (2)

 

 

 

 

ผู้แต่ง :

ปีที่แต่ง : 2561


เข้าชม 393