รายงานผลต่างๆ

รายงานผล

1.รายงานผลการเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการด้านอาชญากรรมและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับประเทศสมาชิก BIMSTEC

2.รายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Workshop on DNFBP Regulatiion and Supervision

ผู้แต่ง :

ปีที่แต่ง : 2561


เข้าชม 153