โครงการฝึกอบรมต่างๆ

1.สรุปผลการฝึกอบรม โครงการเลขที่ 6/2563 โครงการฝึกอบรมเรื่อง พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง.ครั้งที่ 2 " การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ธุรกิจทางการเงิน(FTAS)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2.สรุปผลโครงการฝึกอบรม โครงการเลขที่ 13/2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน

 

ผู้แต่ง :

ปีที่แต่ง : 2563


เข้าชม 352